This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

شنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۵

دو شعر از علی آزادی

1-برای ابراهیم عالی پور
من دوبار مُردم / یکبار وقتی که به‎ دنیا آمدم / یکبار وقتی که زندگی می‎کردم!


2-"اين كتاب"

زيرپوستهای كه سال می‎گذشت
يك ترن ايستاده بود
صداهايي شنيده نمي شد
               ريلهايي گم شده بود!            
اين كتاب
ازتصاويری‎ست كه به آينده می‎رسد
اما درحوالي گذشته
                    گم شده بود!
بعد به آب زد ودستاش گرفت
آن سوی پل
 خودش راهم جا گذاشت
رسيده بود پلهای
         كه پلههای دیگری
و پرسشی
 كه پرسشهای ديگری       
ماراتن كه شروع شد
به انتهای دلی شكسته رسيد
واين ابتدای شكستنهای ديگری بود:
حضرت آقا!
من می‎توانم رسيدش امضاء كنم
اما به كاغذ كه می‎رود
سطرسفيدی برمی‎دارد!
 

هیچ نظری موجود نیست: