This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

چهارشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۵

بهمنِ بیدادگر! / شعر / رضا مقصدیبهمن بیدادگر! / رضا مقصدی


باز تو بازآمدی
ظلمت آن خاک و خشت!
باز نمی خواهمت 
بهمن خونین سرشت.

با نَفَسِ سرد تو
شاخۀ شادم شکست
غم به سراپردهام
خیمه زد و ریشه بست

با من و نیلوفرم
حرف تو از برف بود
با دل گلرنگ من
گفتگو از برف بود

کینۀ دیرینهای
سنگِ هر آینهای
زندگی از دست تو
این همه فریادگر
باز نمیخواهمت
بهمن بیدادگر!

رضا مقصدی

هیچ نظری موجود نیست: