This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

پنجشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۵

زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست / شعر / رضا مقصدی


ما از تبارِ آینههای شکفتهایم
تصویرها به چهرهی ما سرخوشند وُ مست
خورشید، از کرانهی ما خنده میزند

                         
ای دست‌ها که بر دلِ ما زخم می‌زنید!
ای دستها که سنگ به آیینه میزنید!
زیباییِ زنانهی ما، دشمنِ شماست.

ما از تبارِ آینههای شکفتهایم
تصویرها به چهرهی ما سرخوشند وُ مست
خورشید، از کرانهی ما خنده میزند

در رهگذارِحادثه وُ سنگ وُ برگ وُ مرگ
شعری بجز شکفتنِ زیبا  نگفتهایم.

این باغ را ترانهی ما سربلند کرد.                       
بر برگ برگِ شاخهی ما رقصِ رنگهاست.

ما را زتُندبادِ حوادث، هراس نیست
هرچند در گذرگهِ ما،غیرِ داس نیست.

ای دستها که از دلِ پاییز، سرزدید!
هرلحظه، ریشههای جوان را تبر زدید!

در هرکجایِ خطّه ی این خاکِ خاطره
آوازِ آرزوی درخشانِ جانِ ماست.

در روزگارعشق
زیباییِ زنانهی ما، دشمن شماست.


رضا مقصدی

هیچ نظری موجود نیست: