This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

چهارشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۶

عروجِ توبای تارزن / مجموعه داستان کوتاه / فریده شبانفر

در داستان‎های اولیۀ این مجموعه، زنان در تعین زندگیِ خود، اغلب نقشی منفعل دارند و قربانی و تسلیم  سرنوشت تحمیلی و ظالمی هستند که دیگران برایشان رقم زده است. ولی در داستانهای نهاییِ کتاب، خواننده شاهد عروج، آگاهی و نقش فعال آنها در دگرگون ساختن قیود و آفرینش زندگی و چگونگی مسیر آن، می‎باشد.

 اخیراً مجموعه داستانی به نام "عروجِ توبای تارزَن" نوشتۀ فریدۀ شبانفر، مترجم، نویسندۀ داستان‎های کوتاه و داستان کودکان، منتشر شده است. این کتاب را نشر مهری در لندن منتشر کرده است.
مجموعه داستان "عروج توبای تارزن" شامل چهارده داستان کوتاه و بلند است، که هرکدام بهنوعی درگیر مسائل زنان در طول یکصد سال گذشتۀ ایراناند. داستان نخست در دوران مبارزات مشروطه روی میدهد و داستانهای دیگر در طول صد سال پس از آن و به تدریج  با گذشت زمان  پیش میآیند. آخرین داستان کتاب، با زمان حاضر پیوند دارد. گرچه داستان‎ها تاریخی نیستند ولی گهگاه اشارهای نه چندان مستقیم زمان حدوث ماجرا را القاء میکند. در داستان‎های اولیۀ این مجموعه، زنان در تعین زندگیِ خود، اغلب نقشی منفعل دارند و قربانی و تسلیم  سرنوشت تحمیلی و ظالمی هستند که دیگران برایشان رقم زده است. ولی در داستانهای نهاییِ کتاب، خواننده شاهد عروج، آگاهی و نقش فعال آنها در دگرگون ساختن قیود و آفرینش زندگی و چگونگی مسیر آن، می‎باشد.
فریده شبانفر نویسندۀ کتاب در پیش‎درآمد مجموعه داستان‎های "عروجِ توبای تارزن" می نویسد:
"کتاب روایتگر داستانهایی است که راهی صد ساله را پی میگیرند تا به امروز برسند وهراز گاه در درون به هم پیوند دارند ویک سرنوشت را ادامه میدهند. زنان قصهها در این مسیر صد سالۀ خود، تسلیم در برابر سرنوشتی ظالم وجبری  را پشت سرگذاشته و شالودۀ فرجامی آگاهانه را پی میریزند. به هر روی قصههای زندگی وکشمکشهای زنان حیطهای است بیانتها که کهنه وفرسوده نمیشوند، اما روزنی بر روشنایی میگشایند."
این کتاب در آمریکا، توسط شرکت کتاب و خودِ نویسنده به فروش میرسد.


۱ نظر:

Minoo Shabanfar گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.