This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

جمعه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۶

شهریورانۀ 96 / شعر / جهان آزاد

گر بر حريم خاوران افتد گذارت
آرامتر بگذر ز مرز بي مزاران
با دامنی از عطر زنبق های کوهی
لختی بیاسا در دیار نامداران

شهریورانهی 1396


اي بادِ نرمِ بامدادِ كوهساران
ابرِسپیدی را بباغ ما بباران

ابری که موجی سبز و شورانگیز و دانا
از بارشش گردد روان  در جویباران

ابری که باران توانای عدالت
از آن فروبارَد براین چشمْ انتظاران

زان بارشِ هُشیار، موجی شرزه خیزد
تا بركَنَد از ريشه بنيادِ جماران

وآن قومِ زشتْ‎اندیش را آواره سازد
در جستجوی لانهی موشان و ماران

ويرانه سازد دستگاه رهبري را
بر چيندش از پهندشت روزگاران

اين ظلم و استبداد را از ُبن بشويد
بیمی دراندازد به جان پاسداران

دیوار زندانها فروریزند از جای
گُل بر سر زندانیان ریزد چو باران

ای ابرِ کوهستان بباران شادمانی
بر باغهای تشنهی ما سوگواران

فرسودْ جان، ازخشكساليهای بیداد
جاري شو اي خوشتر نسيم كوهساران

بر خيز و برخيزان جوانان وطن را
اين صحنه را سرشار كن از نامداران

ديريست بانگي برنميخيزد زسويي
پُر كن زمين را از هياهوي سواران

اين آسمان سيمرغ را پرواز گاه است
از دامنش انبوه كركس را بتاران

گر بر حريم خاوران افتد گذارت
آرامتر بگذر ز مرز بي مزاران

با دامنی از عطر زنبق‌های کوهی
لختی بیاسا در دیار نامداران

با دسته های گل بپوشان دامنش را
صدها درود از ما رسان بر آن هزاران

از ما بگو آن سرفرازان زمان را
خوشنامِ تاریخید ای گمنامْ یاران

جهان آزاد

بیست شهریور 1396 

۱ نظر:

عبید سن خوزانی گفت...

... با دسته های گل بپوشان دامنش را
صدها درود از ما رسان بر آن هزاران

از ما بگو آن سرفرازان زمان را
خوشنامِ تاریخید ای گمنامْ یاران
خوشنامِ تاریخید ای گمنامْ یاران
خوشنامِ تاریخید ای گمنامْ یاران
خوشنامِ تاریخید ای گمنامْ یاران
خوشنامِ تاریخید ای گمنامْ یاران
خوشنامِ تاریخید ای گمنامْ یاران......