This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

دوشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۵

یک عکس یادگاری

ایستاده از چپ: ناصر شاهین پر، ناصر پاکدامن، زنده یاد محمود عنایت، داریوش آشوری
نشسته از چپ: زنده یاد نادر نادرپور، پرتو نوری علا
به مناسبت سفر دکتر پاکدامن و داریوش آشوری به جنوب کالیفرنیا در سال 1991
عکس در منزل محمد امینی گرفته شده است
یاد دکتر عنایت و نادرپور همیشه گرامی است

هیچ نظری موجود نیست: