This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

دوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۵

مجموعه گفتگوهاى "از تهران تا ناكجا" / ریحانه ظهیری

برخورد روزانه، با دوستان نویسندهای که به دلیل محدودیتهای سانسور، مجبور به چاپ آثارشان در خارج از ایران شده بودند، باعث شد که در پیِ گفتگویی با برخی از این دست نویسندهها باشم! این آغاز یك ماجرای تازه بود!

مجموعه گفتگوهاى "از تهران تا ناكجا" شامل هفت مصاحبه با كامران بزرگ نيا، مسعود بهنود، شهرنوش پارسى پور، ماجده مطلبى، بىتا ملكوتى، ابراهيم نبوى، و پرتو نورى علا است.
اين مجموعه توسط انتشارات اچ اند اس مديا در لندن به انتشار رسيده است.

جمعآوری مجموعه گفتگوهای پیـش رو با یك حادثه ساده شـروع شد! به دنبال مطلبی در اینترنت بودم، به مقاله‎ای از نویسـنده‎ای برخوردم کـه به دلیل شرایط سانسـور در ایران، امکان انتشار تمام داستان‎هایش در مجموعه جدید کتابش فراهم نشده بود، و نویسنده، مانند بسیاری دیگـر از نویسندگان داخل ایران، برای انتشار کتابش، مجبور شده بود دست بــه خودسانسوری بزند و با حذف برخی از داستانها از کل کتاب، مجموعه داستان‎‎اش را چاپ و نشر کند.

برخورد روزانه، با دوستان نویسندهای که به دلیل همین محدودیتها، مجبور به چاپ آثارشان در خارج از ایران شده بودند، باعث شد که در پیِ گفتگویی با برخی از این دست نویسندهها باشم! این آغاز یك ماجرای تازه بود! بیگمان آن نویسنده، اولین و آخرین نفـری نیسـت که مجموعهاش دچار سانسـور شده بود، اما همین چالش انگیزهای شد تا پای صحبت نویسندگان مهاجری بنشینم که هرکدام به نوعی با پدیدهی سانسـور در ایران، روبه رو، بودهاند و در مرحلهای از زمان، زهر آن را چشیدهاند.

این گفتگوها تلاشی اسـت برای واکاوی، پیرامون پدیدۀ سانسور. همچنین فرصتی است که نویسندگان مهاجر (خارج از ایـران) از زبان خودشان به شرح گذشـته، آثار، آرزوها و سـالهای پـس از مهاجرتشـان بپردازند و ما را با ابعاد تازهای از سانسـور رو به رو کنند.

باید خاطر نشان کنم آخرین گفتگوی این مجموعه در تاریخ ۲۰ دسـامبر ۲۰۱۳ انجام شد و حال کـه پـس از سـه سـال انتظـار ناخواسته و پیش بینی نشده این کتاب، منتشر شد؛ خاطرهها را مرور میکنم، خاطرههای این سه سال انتظار را و این که بالاخره هـر حرفی تاوانی دارد!

در پایان تشکر میکنم از نویسندگان عزیزی که با پذیرفتن مصاحبه، شجاعت ادامه کار و اتمام آن را به مـن دادند. سپاسگزاری میکنم از خانم نسـرین سـتوده عزیز که با حضورشـان در روزهـای آخـر و فرسـتادن یادداشـتی برایـم قـوت قلبـی بودند.


لينك تهيه كتاب از سايت ناشر:


لينك تهيه كتاب از سايت نويسنده:
هیچ نظری موجود نیست: