This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

جمعه، تیر ۱۱، ۱۳۹۵

خبر درگذشت


با تأثر فراوان مطلع شدیم که هفتۀ گذشته، نویسندۀ برجستۀ معاصر آقای بیژن بیجاری، مادر عزیز و گرامیاش را در شهر اصفهان، از دست داد.
 ضمن بزرگداشت نام و یاد آن مادر مهربان، 
تارنمای پرتو، و تمام دوستان و یاران بیژن، برای این رفیق شفیق، و کلیه خانوادۀ بیجاری و وابستگان، آرزوی صبر و شکیبائی دارند.

هیچ نظری موجود نیست: