This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

چهارشنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۵

بوسه / شعر / بهرام نبی‎پور

عینِ چشمابهای
          - زلال
مثلِ پنجرهای
          - که رو به صبح باز استبرای او

عینِ چشمابهای
          - زلال
مثلِ پنجرهای
          - که رو به صبح باز است
بغلت میکنم
بویِ اطلسی میدهی
همهمۀ گنجشکها
          در چشمانِ تو پیداست.
چه طعمی دارد تمشک!

صبح از پنجره میافتد.

هیچ نظری موجود نیست: