This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

جمعه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۵

گلهای هميشه بهار /شعر/ جهان آزاد

كاش می‎توانستم
با اين همه هميشه بهارِ پرپر
پَری برای پرواز بسازم
و با گلهای همیشه بهار
و تا ستارهای كه 
دوست می دارم  
پرواز كنم 
تا بهارهمیشه.گل‎های همیشه بهار

آرام پر پر مي شوند
گل های هميشه بهار. 
*
بامداد، 
در ميدان و رگبار. 
شامگاه،
در خيابان و تكرك.
و سالها غمناك، 
در گلدانی تاريك
پشت پنجرهای نمناك. 
 *
آرام پرپر می‎شوند
عطر سپیدشان،
عطر هميشه است
جادوی ماندگار
در چار فصل خاطره و تاريخ.  
*
 آفتاب 
در خاك و خون و خاكستر
عاشقانه دامن می‎گسترد 
بر بالين هميشه بهارانِ پرپر.  
و سياهـپوشان هميشه،
- كوهساران پولاد و پرنيان-
در خاك،
گوهر می‎جويند و استخوان، 
با چشمانی توفانی،
درياچههای آتش.  
*
فردا باز،
هزارجوانهی هميشه بهار،
نورس
نوبازو
در برفبار افسونیِ افيون
مدفون خواهد شد 
و جعبههای زمستانی
پر از هميشه بهارهای پرپر
در دستِ باد  بازخواهد ماند. 
*
آرام پرپر می‎شوند
گل‎های هميشه بهار
وقتي كه آفتاب نيست 
و زندگی
دنباله‎ی شب است. 
*
كاش می‎توانستم
با اين همه هميشه بهار پرپر
پَری برای پرواز بسازم
و با گلهای همیشه بهار
و تا ستارهای كه دوست می‎ دارم  
پرواز كنم. 
تا بهارهمیشه.
سيزدهم فوريه ٢٠١٧

هیچ نظری موجود نیست: