This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

جمعه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۶

پنج شعر کوتاه از: صنوبر

در هوا خوری هوا نبود.
هنگامی که می انديشيدم
اين زندان چه نفس هايی را بلعيده است.


پنج شعر کوتاه از: صنوبر

1- شعرهر روز

در آخرين ملاقات
مسئول زندان دستگرد به خانواده ام گفت:

بمانيد جنازه زندانی تان را تحويل بگيريد.
جنازه را تحويل گرفتيم.
هنوزجنازه تحویل می گيريم.
تواب و جاسوس اما هرگز!


2- تصوير

هستی زيباتر از هميشه
در مبارزه با استبداد!
تصويرت، ديکتاتور را افشا می کند
.


3- شکست شکنجه

زندان ناعادلانه ترين مکان
در آگاهترين زمان مبارزه از عشق که نفرت بر ستمگر است
شکنجه، در فریاد مرگ بر استبداد شکسته می شود
.


4- هواخوری

در هوا خوری هوا نبود.
هنگامی که می انديشيدم
اين زندان چه نفس هايی را بلعيده است.


5- زمانی که سياسی شدم

چشمانم را با چشم بند محکم بستند
چادری سياه روی سرم انداختند
همه جا سياه شد
.
پاسداران نگهبان دستهايم را گرفتند
مرا رو به ديوار نشاندند
.
بازجو پرسيد از چه سالی سياسی شدی؟
- از در پشتی که بگريزی محل تولدم را درمی یابی
سياسی به دنیا آمدم

۱ نظر:

سعید سهیلی گفت...

درودفراوان. صنوبرخانم
اصلا اسم تو هم نماد است، اگرسرو نه صنوبرکه مانند سرو قامتی بلند و بی پروا دارد، گویی پدر یا مادرت هرکدام این نام را برگزیدند، در طالع تو خوشه پروین درخشانی دیده بودند، که به قول شاملو *می باید بر دلیری بادردبلند شبچراغی اش تاب ارد*طرح های کوتاهی بعنوان شعرسروده ای که نوید میدهد، اینده ای را و سخنی دیگر را؛ زیراکه ادمی مدام درحال تکامل است. همین جا توصیه میکنم که شعر معاصر*اخوان، شاملو، فروغ،اسماعیل خویی، و سعید سلطانپوررا بسیار بخوانی. آرزوی روزگار خوش، معلم پیشین شما...