This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۹۷

مصاحبه سعید بهبهانی از تلویزیون میهن با پرتو نوری علا در باره ادبیات


نقش ادبیات از مشروطه تا امروز 
و ادبیات متعهد و پسا مدرن در امروز ایران با نگاه پرتو نوری علا

فایل شنیداری


هیچ نظری موجود نیست: