This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

شنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۵

طنز سپید22 / شعر / الف. ماهان


اكنون چراغ‌قوه زیرِ بغل و سر
گردان دنبالِ ستاره
بادبادكی گمشده
پهبادی بی‌سوخت
كه جی جی، فرود آید بر بامی
آه منجی!


طنز سپید22


از افق به گوشه­ ای

از پُلی به كُنجی

از بیرقی به برجی

پرّ می‌كشد آسمان

آبی و خرم

یا آبدار و ابریّ

نه مثلِ زمین بی سر

گردان

حیران و ویران

و صداهای ما

هرچند بلند و فریاد

خفه در گفتگوی پایان ناپذیرِ بمبها

پَر

یك پرِ سیمرغم به دست

می‌دویدم

- كبریت!

کسی نداشتو گفت، و گو، و بلند، و عمیق

هایدگر انگار سورمی‌زند به سقراط

لیس‌ به ارسطو از همان عمق، اسی* 

بلند است زبانِ فلسفی

تا امام رسد به غارِ فاطی

كه كو تنبانِ افلاطون؟

گفتا به خواب فاطی:

اینم بیرقِ عُمَریّ!- دستت كو؟

- برید دكتر!‏ گیر كرده بود زیر زمین!

- گفتم نچرخ، چرخید

و چه دانید شما

که قربانی بر كدامین قِرِ خداوند می‌شوید؟

بمبها تاریخ نخوانده‌اند

گفتم نچرخ، چرخید!‏

همصدا و دقیق میخواند کُرِ گدایان:

- شاه منم

         شاه منم

                 شاه منم


با همان یک دست پسرک

سینی جلو همه می چرخاند

دو رأی بود:

سبز خدا

قرمز خرما.

دیگر نچرخید

و انبوه در خیابانها

گدایان یخ زدند در سجده ها

که دیگر نچرخد

نچرخیدشهری ست شهرستان

و بی‌دست مردمان

همه بمب می‌ساختند روزان و شبان

اكنون چراغ‌قوه زیرِ بغل و سر

گردان دنبالِ ستاره

بادبادكی گمشده

پهبادی بی‌سوخت

كه جی جی، فرود آید بر بامی

آه منجی!‏"سیمرغِ پركنده موجود است"‏

نوشته گاه روی شیشه‌ها

- دستت كو؟

- گذاشتم

كنارِ بمبِ كوچكم‏

آخر شاه منم!

و دستفروش‌ می‌نالد: نه خدایی بخر از من!‏

- چند؟

یك خدای هسته‌ایّ

زیرِ چانه می‌زند

تا خودِ ب و میم

و بمب -مرا بیامرز!‏

التماس‌ می‌كند دستفروش

التماس‌ می‌كند فاطی

التماس‌ می‌كند خدا

التماس‌ می‌كند گدا

التماس‌ ...

التماس ...‏‏11/12/2016‏*اسی. اسکندر گجستک. مقامات عشق افلاطونی را نزد ارسطو فراگرفت و پیش برد و

* اسفند 57 شورشها انجامید و ما به مدرسه برگشتیم. یكی از همكلاسیها دستش‌ را از جیب "اوركت" شبه نظامیش‌ در نمی‌آورد. گفتند آنرا در سینما جا گذاشته. كنار بمبی كه ساخته بوده. بمب ‍‏به آن كوچكی و انگار همه دستشان قطع شده بود كه آنطور از كار افتاده بودند و سرسپرده. ‍‏حتا علم باوریدگان عملگرا.‏

هیچ نظری موجود نیست: