This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

پنجشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۵

"الكي" / شعر / علی آزادی


ريخت‌ها را آورده بازار
ماه آويزان را  الكی الكی  با رودخانه‎ی آسمان!
آبهاي الكی در اقيانوسهای الكی
قايقهاي الكی  كشتی‎هاي الكی  
الکی

حرفی نشسته روی ماسه ها
يواشكی درحافظهی آب ته نشين می شود:
حماسهای الكی     چشم هايی الكی      گوشهايی الكی
ريختاری الكی
ريخت‌ها را آورده بازار
ماه آويزان را  الكی الكی  با رودخانه‎ی آسمان!
آبهاي الكی در اقيانوسهای الكی
قايقهاي الكی  كشتی‎های الكی  
آدمهای الكی  كه دل نمی‎كنند از شير
مخصوصن  پاستوريزه اش كه فراوانه!
صداهاي الكی   از بنا گوش گوسفندي خوشمزه
                                   دركله پاچه هاي الكی!
اين داستان  الكی  ادامه دارد
---------------------------------------
پاورقي:
راستي گرز اين يارو
آها يادم آمد، رستم 
                      چن منه؟
نهصد من  و
من نهصد و نود و نه سال آزگار
من های ديگري اشتراك گذاشته اند
مي‌ترسم  شرّ اين من ها

دامان كسی بگيرد!

هیچ نظری موجود نیست: