This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

پنجشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۵

شعری از پو چویی*، شاعر چینی / ترجمه ف. فرشیم

* پو چویی (بر وزن نو جویی) شاعر نامدار چینی و از مقام‌های رسمی سلسۀ تانگ است که در فاصلۀ سال‌های هفتصد و هفتاد و دو تا هشتصد و چهل و شش می‌زیست. آنچه در زیر آمده، شعری از پو است که از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شده است.

طوطی سرخ آنام،
هدیه‌ای فلق فام،
چون شکوفه‌های هلو،
گفتارش کلام آدمیان
             و به سان شاعران.

چونان که آنان را،
قفسی آوردند،
میله‌هاش قطور، 
درش کردند
و در ببستند.

Po Chu* پو چویی (بر وزن نو جویی) شاعر نامدار چینی و از مقام‌های رسمی سلسۀ تانگ است که در فاصلۀ سال‌های هفتصد و هفتاد و دو تا هشتصد و چهل و شش می‌زیست. بسیاری از اشعارش در بارۀ مسائل شغلی و مشاهدات روزانۀ او، از جمله زندگی روزانه در محل کارش، در سه استان چین، است. یکی از مترجمان اشعار وی، برتون واتسون، می‌گوید که وی سادگی و ساده فهمی را در اشعار خویش پروراند که شیوۀ شعر اوست. تلاش‌های چویی در ایجاد چنان سبکی، و سادگی اشعارش او را مشهور و محبوب آیندگان کرد. هم چینیان و هم مردم دیگر سرزمین‌های خاوری بیش از هر شاعر چینی دیگری اشعار او را خوانده اند. سبک و اشعار وی حتی در تحول ادبیات ژاپنی نیز مؤثر افتاد (نک ویکی).


هیچ نظری موجود نیست: