This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

شنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۶

در آغاز سال جهانی 2018، ما خواهان ایرانی بی تبعیض، حکومتی سکولار و دمکرات و قانون اساسی ای بر پایۀ مفاد حقوق بشر هستیم

سال 2018 جهانی بر همه جهانیان مبارک باد
سال نوی جهانی 2018 زمانی آغاز می شود، که هم‌رزمان ایرانی مان، خود را درگیر نبردی بزرگ و پر دامنه  کرده اند. 4 دهه سرکوب و ظلم و جور و تبعیض، زیر سلطۀ حکومت مذهبی ایدئولوژیک، همراه با فساد و رشوه خواری مقامات حکومتی، گرانی، و ویرانی سرزمینمان، مردمِ انباشته از انزجار و دَم نزده را بطور ناگهانی منفجر کرد و به عرصۀ براندازی، و خواستاریِ حکومتی ایرانی، سکولار و دمکرات کشانده است.

ما مردم بعد از 4 دهه آموختهایم همه ایرانیها با هر مرام و مسلک و جنسیت و قوم و نژاد، حق زیستن در سرزمین ایران را داشته و سزاوار حکومتی هستند که به رأی مردم بر سر کار آمده باشد، حکومتی که ضمن احترام به باورها، مذاهب، و اعتقادات گوناگون مردم ایران، از هر گونه مذهب و ایدئولوژی مبرا باشد. مردم خواهان ایرانی بی تبعیض، حکومتی غیرمذهبی و قانون اساسی‌ای بر پایۀ مفاد حقوق بشر هستند.
حکومت مذهبی، گورستان گورستان / حکومت سکولار، گلستان گلستان
حکومت مذهبی نابود باید گردد / حکومت سکولار احیا باید گردد
حکومت بی تبعیض، یه کشور حاصلخیز حق ماست، حق ماست

هیچ نظری موجود نیست: