This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

یکشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۷

چند شعر برای مبارزان راه آزادی / صنوبر

اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا
دی ماه 1396 خورشیدی
عکس وارونه استبداد را 
بر ديوار انقلاب
جشن ميگيرد مبارز.

 شعرهایم برای مبارزان

1- جانباختگان آزادی

مکان: قلبهای عاشق ما 
در جهان بيکران
و دشمن: بايد قلبهای ما را بشکافد

2- تا انتهاي لحظه

گلوله بر نفرت میچرخيد
نشان: قلب عشق و آزادی
چشمانم تا انتهای لحظه 
پلک نزد

3- مبارز

عکس وارونه استبداد را 
بر ديوار انقلاب
جشن ميگيرد.

 4- و ماه

آنکه رفت آن نبود که آمد 
و ماه، ديگر آن ماه نبود 
و من نیز دگرگون

هیچ نظری موجود نیست: